Marciau Maes Awyr
Maes awyr-sleid

Arafu Traffig

Dyfeisiau Arafu Traffig

Mae gostegu traffig yn system o strategaethau dylunio a chynnal a chadw sydd â'r nod o adfer cydbwysedd traffig goddefadwy ar y strydoedd. Gan gadw mewn cof yr angen dybryd i sicrhau diogelwch modurwyr a cherddwyr, mae Pavement Surface Coatings wedi datblygu deunydd unigryw, hyblyg a gwydn ar gyfer marcio arwynebau ffyrdd a thwmpathau cyrbiau fflysio i'w gwneud yn hawdd eu gweld a lleihau cyflymder cerbydau.

Manteision Defnyddio Nodweddion Arafu Traffig Endurablend

Communipaw, Jersey City

Rhoi Cyfarwyddiadau Cliriach i Fodurwyr 

Gall arwyddion dryslyd a marciau ffordd arwain at ddamweiniau a digwyddiadau eraill sy'n rhwystro llif y traffig. Yn aml, gall tywydd, erydiad palmant, a thraul teiars cerbydau achosi i'r marciau hyn ddirywio a dod yn llai clir a darllenadwy. 

Gyda datrysiad marcio palmant gwydn, gallwch greu elfennau cyfeiriadol haws eu gweld ar y ffordd i gadw eu cyfanrwydd am gyfnod hirach. Gall hyn helpu i sicrhau amgylchedd mwy diogel a mwy effeithlon i fodurwyr. 

Lleihau Cyflymder Gormodol i Gerbydau

A ydych chi'n swyddog etholedig yn cael tunnell o geisiadau gan ddinasyddion pryderus i ddelio â goryrru cyson ar strydoedd lleol? A wnaethoch sylwi nad yw gosod terfyn cyflymder yn ddigon i gadw’r gymdogaeth yn ddiogel ac yn gyfforddus i gerddwyr? Yn ffodus, mae yna driniaethau a strategaethau tawelu traffig eraill y gellir eu defnyddio i helpu i arafu a dargyfeirio ceir mewn ardaloedd preswyl.

Mae modurwyr sy'n goryrru yn rhoi mwy o berygl i gerddwyr a modurwyr eraill fel ei gilydd. Gall dyfeisiau arafu traffig rybuddio gyrwyr sy'n teithio dros y terfyn cyflymder i arafu a chynnal milltiroedd mwy diogel yr awr. 

Defnyddiwch Arwyddion Lluosog i Hysbysu Modurwyr 

Mae dyfeisiau arafu traffig yn fwy na dim ond saethau a geiriau. Gallwch hefyd ddefnyddio troshaen soffistigedig fel Endurablend i rybuddio modurwyr mewn ffyrdd eraill. Er enghraifft, gall troshaen polymer gael ei weadu neu ei batrwm i greu teimlad gwahanol o dan y cerbyd neu farcio rhannau cyfyngedig o'r ffordd fel lonydd beiciau neu fysiau i atal cerbydau rhag teithio ar y mannau hyn.

Mae'r marciau hyn yn cynyddu ymwybyddiaeth trwy ddefnyddio lliwiau, gweadau a phatrymau amrywiol i ddenu sylw gyrwyr a chyfyngu'r lonydd teithio yn weledol. Mae defnyddio marciau arwyneb ffyrdd traffig yn helpu i leihau'r cyflymder, gan leihau'r risg o ddamweiniau ar y ffordd.

Un Ateb at Ddibenion Aml

     

Gan ddefnyddio Endurablend, gallwch greu lluosog elfennau arafu traffig a all roi cyfarwyddiadau mwy manwl gywir i fodurwyr, megis: 

  • Lonydd beic a bws
  • Nodweddion culhau strydoedd
  • Adeiladu estyniadau palmant 
  • Chicanes 
  • Cylchfannau 
  • Canolrifau uwch 
  • Deifwyr
  • Twmpathau cyflymder
  • Tablau cyflymder
  • cyrbau fflysio bump-outs 

Cynnal Amserlenni Trafnidiaeth Gyhoeddus 

Gellir defnyddio dyfeisiau arafu traffig hefyd i greu lonydd dynodedig ar gyfer cerbydau awdurdodedig arbennig sy'n dibynnu ar amserlen dynn. Er enghraifft, gallwch farcio lonydd bysiau, lonydd carpool, a chroesfannau rheilffordd i sicrhau y gall systemau tramwy torfol barhau i wasanaethu'r cyhoedd wrth gadw at eu hamseroedd gadael a chyrraedd.

Buddsoddiad Doethach i'ch Dinesig 

Mae datrysiadau marcio palmant amrywiaeth y farchnad yn dirywio'n gyflymach ac yn fwy sensitif i newidiadau thermol na Endurablend. Mae hyn yn arwain at gostau cynnal a chadw ffyrdd mwy i fwrdeistrefi oherwydd yr angen cynyddol am ddeunyddiau a llafur. Mae risg uwch o ddamweiniau traffig hefyd yn arwain at fwy o dreuliau ar gyfer gwasanaethau brys a chostau llys. 

Mae buddsoddi mewn triniaeth Endurablend yn helpu i wneud y gorau o gyllideb ffyrdd eich bwrdeistref. Drwy helpu i greu ffordd fwy diogel gyda llai o waith cynnal a chadw a llawer llai o ailymgeisio dros amser, gallwch arbed ar waith cynnal a chadw a llafur tra'n diogelu iechyd hirdymor eich strydoedd. 

Mathau o Ddyfeisiadau Arafu Traffig

Mae yna amrywiaeth o farciau ffordd arafu traffig y gellir eu defnyddio i greu llif traffig mwy diogel. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

Croesffyrdd i Gerddwyr

Mae croesffyrdd uchel yn dwmpathau cyflymder llydan, gwastad sy'n cyd-fynd â chroesfannau cerddwyr ar groesffyrdd. Mae'r llwybrau cerdded wedi'u codi uwchben y ffordd i arafu traffig a gwella gwelededd croesfannau tra'n gwneud y groesfan yn haws i gerddwyr a allai ei chael yn anodd camu i fyny ac i lawr cyrbau.

Curb Bump-outs

Marciau ffordd tawelu traffig y gellir eu gosod ger arosfannau bysiau neu orsafoedd tramwy i atal ceir rhag tynnu drosodd o flaen traffig yw rhwystrau cyrbau. Mae rhwystrau cyrb yn ymestyn o ymyl y palmant, gan ei gwneud hi'n haws i gerddwyr weld traffig wrth iddynt geisio croesi'r stryd.

Croestoriadau Codi

Mae croestoriadau uchel yn cynyddu'r gwely ffordd ar y groesffordd, gan greu math o "lwyfandir" ar draws y groesffordd sy'n cynnwys rampiau ar bob dynesiad. Mae'r llwyfandir wedi'i leoli ar lefel y stryd a gellir ei wella gyda gwahanol arwynebau megis lliwiau palmant.

Ysgwyddau a Chanolrifau

Hyd yn oed ar ffyrdd cul, gellir defnyddio canolrifau canol uwch ac ynysoedd lloches i gerddwyr i leihau lled y lôn ar gyfer ceir. Gellir eu defnyddio hefyd i reoli traffig ar groesffyrdd neu atal mynediad mewn lleoliadau strategol.

pyrth

Pan fyddwch chi'n mynd i mewn i barth arafach, mae triniaethau porth yn hysbysu modurwyr. Mae arwyddion, pwyntiau mynediad, byrddau arafu, croesfannau uchel, ac estyniadau cyrbau i gyd yn enghreifftiau o'r driniaeth hon.

Ffiniau Lôn

Mae ffiniau lonydd yn sylfaenol hanfodol ar gyfer cynnal ffyrdd mwy diogel. Gan ddefnyddio Endurablend, gallwch greu ffiniau lonydd hirhoedlog, gweladwy ar led cyson neu newidiol i sicrhau bod modurwyr yn aros o fewn y llinellau cywir wrth yrru. 

Estyniadau palmant

Mae angen ychydig mwy o le ar rai mannau na'r hyn y gall palmant safonol ei ddarparu. Gellir defnyddio Endurablend i greu estyniadau palmant lliw pwrpasol sy'n dynodi'n glir rannau o'r ffordd lle nad yw teithio modur wedi'i awdurdodi. 

Lonydd Arbenig

Gall teithio ar ffyrdd safonol beri risgiau i feicwyr a theithwyr trafnidiaeth gyhoeddus. Gall marcio llinellau lliw arbenigol ar gyfer beiciau, bysiau a mathau eraill o gludiant greu lle dynodedig i gerddwyr deithio'n ddiogel heb boeni am agosrwydd at gerbydau modur. 

Mae Endurablend Yma i Helpu gydag Arafu Traffig Preswyl

Mae ymchwil wedi dangos bod defnyddio mesurau ffisegol megis lliw, patrymog, a palmant gweadog marciau arwyneb yw un o'r strategaethau tawelu traffig gorau. 

 

Mae'r nodweddion ffyrdd hyn yn eich galluogi i reoli cyflymder cerbydau yn effeithiol ac annog ymddygiad gyrru sy'n ddiogel ac yn briodol ar gyfer yr amgylchedd cyfatebol. Mae hyn oll yn helpu i leihau nifer y damweiniau ffordd a chynyddu ansawdd bywyd pobl sy'n byw, yn gweithio, neu'n treulio eu hamser hamdden yn y gymdogaeth.

 

Oherwydd bod Endurablend yn orchudd sment polymer tra-denau, mae'n sylweddol fwy gwydn na phaent. Mae Endurablend wedi'i ddatblygu i'w ddefnyddio mewn bron unrhyw gymhwysiad y gellid ei ddefnyddio'n draddodiadol ar gyfer paent heb unrhyw gyfyngiad ar liw na phatrwm. Mae hefyd angen llai o waith cynnal a chadw, llai o ailgymhwysiadau, ac mae'n haws ei lanhau nag arwyneb wedi'i baentio, gan arbed arian yn y tymor hir. Ffoniwch ein swyddfa or llenwi ein ffurflen i gysylltu ag un o'n harbenigwyr arwynebau palmentydd i helpu i leihau cyflymder yn eich ardal chi heddiw!