Lonydd Beic a Bysiau

Marciau Ffordd Lôn Feiciau a Lôn Bysiau

Mae dinasoedd, siroedd a bwrdeistrefi ledled yr UD yn dibynnu ar Endurablend i nodi eu lonydd beic a'u lonydd bysiau. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn wneuthurwr a chyflenwr marcio lonydd beiciau a bysiau i Gwmnïau Stripio Llinell Ffordd, Dinasoedd, Siroedd a DOT's yn y wlad. Gall ffyrdd a phriffyrdd greu helynt rhwng modurwyr, gyrwyr bysiau, a beicwyr oherwydd eu bod i gyd yn meddwl bod ganddynt yr hawl tramwy.

Yr opsiwn yw creu beic byffer gweladwy, beic, a marciau palmant lôn fysiau er mwyn osgoi dryswch a damweiniau. Trwy nodi'r rhain yn glir, byddwch nid yn unig yn helpu i osgoi'r problemau hyn ond hefyd yn lleihau tagfeydd traffig.

Pan fyddwn yn cymhwyso lonydd bysiau Endurablend a marciau palmant beic i'r ffordd, gellir ei osod gyda chymhwysiad monolithig neu gyda patrwm hecsagon. Mae'r patrwm hecsagon yn cynyddu ffrithiant ac yn lleihau dŵr glaw ar yr wyneb i helpu i wella diogelwch.

Rhesymau Mae Cynllunwyr y Ddinas yn Dibynu Arnom Am Lonydd Beic Gwyrdd

Defnyddir marciau palmant lonydd beic byffer i ddynodi ardaloedd o'r ffordd a ddefnyddir gan feicwyr. Mae'n caniatáu i fodurwyr a beicwyr yrru ar wahân i'w gilydd, sy'n creu amgylchedd traffig diogel i bawb ar y ffordd.

 

Yma yn Haenau Arwyneb Palmant LLC, rydym yn helpu ein cleientiaid i greu'r mathau canlynol o lonydd beic:

  • Lonydd Beic confensiynol: Fe'i defnyddir i ddynodi lonydd beic ar gyfer beicwyr sy'n gyrru ochr yn ochr â modurwyr a gyrwyr bysiau.
  • Lonydd Beic Ochr Chwith: Mae lonydd beic gwyrdd yn helpu dynodi lonydd ar strydoedd unffordd wedi'u rhannu â chanolrif.
  • Lonydd Beic Clustog: Mae'r rhain yn ychwanegu lle rhwng y beiciwr a'r lôn barcio gyda marciau gwyrdd ar y palmant
  • Lonydd Beic Gwrth-lif: Mae'r rhain yn lonydd ar gyfer beicwyr sy'n mynd yn groes i lif y traffig gyda lonydd beic gwyrdd
  • Llwybrau beicio: Fe'i defnyddir i ddarparu marciau lonydd beic ar draciau lle nad oes traffig modur
  • Triniaeth yn y fan a'r lle mewn Ardaloedd o Wrthdaro: Defnyddir y rhain fel arfer ar groesffyrdd, a chyda marciau palmant lonydd beic maent yn rhoi lle i feicwyr aros ac aros i groesi.

Lôn Fws GochPam Dylech Ddewis Ein Marciau Ffordd Lôn Fws Goch

Marciau lonydd bysiau i'w cael mewn unrhyw le lle mae llawer o draffig, megis priffyrdd sy'n arwain i mewn ac allan o'r ddinas, ardaloedd canol y ddinas, a rhai ardaloedd maestrefol.

Fel arfer gallwch chi ddweud a yw lôn wedi'i dynodi ar gyfer bysiau oherwydd bod ganddi farciau coch neu liw arall bob yn ail. Bydd y lôn fel arfer yn cael ei marcio â’r geiriau “Bws yn Unig.” Mae defnyddio'r marciau hyn yn ateb perffaith ar gyfer modurwyr a cherddwyr. Mae gweithio gyda gwneuthurwr a chyflenwr marcio lôn fysiau y gallwch ymddiried ynddynt yn hanfodol ar gyfer gweithredu proses esmwyth ac effeithlon.

Mae yna rai o’r rhesymau pam y dylech chi ddewis ein marciau ffordd lonydd bysiau:

  • Mae'n helpu i gadw bysiau rhag mynd yn sownd mewn tagfa draffig
  • Mae gyrwyr yn effro i gyfyngiadau ffordd gyda marciau lôn fysiau y maent yn gyrru arni
  • Gwell amodau traffig i bawb sy'n defnyddio'r ffordd gyda marciau lonydd bysiau hawdd eu hadnabod
  • Gwell effeithlonrwydd trafnidiaeth gyhoeddus o ganlyniad i farciau ffordd hawdd eu hadnabod ar lonydd bysiau

Pam mai Endurablend yw'r Ateb Gorau ar gyfer Lonydd Beic a Bysiau

Mae Endurablend yn sefyll allan fel yr ateb eithaf ar gyfer marciau lonydd beiciau a bysiau, gan osod safon y diwydiant ar gyfer gwydnwch a gwelededd. Fel y prif wneuthurwr a chyflenwr marcio lonydd beiciau a bysiau, rydym yn deall pwysigrwydd hanfodol marciau ffordd o ansawdd uchel ar gyfer sicrhau diogelwch ac effeithlonrwydd systemau traffig trefol. Mae ein cynnyrch Endurablend arloesol wedi'i ddylunio'n fanwl i wrthsefyll llymder traffig trwm a thywydd garw, gan ei wneud yn ddewis a ffafrir ar gyfer bwrdeistrefi a chwmnïau marcio ffyrdd sy'n chwilio am atebion hirdymor. Gyda'i ymlyniad eithriadol i wahanol arwynebau palmant a chadw lliwiau bywiog, mae Endurablend yn sicrhau bod lonydd beiciau a bysiau wedi'u hamlinellu'n glir, gan wella diogelwch beicwyr a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus fel ei gilydd.

Mae dewis Endurablend ar gyfer eich prosiectau lonydd beiciau a bysiau yn golygu partneru â gwneuthurwr a chyflenwr lonydd beiciau a bysiau sy'n blaenoriaethu cynaliadwyedd a pherfformiad. Fel gwneuthurwr a chyflenwr marcio lôn draffig arbenigol, rydym wedi ymrwymo i ddarparu atebion sydd nid yn unig yn bodloni ond yn rhagori ar safonau'r diwydiant ar gyfer cyfeillgarwch a gwydnwch amgylcheddol. Mae defnyddio ein datrysiad Endurablend yn darparu marciau manwl gywir ac effeithlon, gan sicrhau cyn lleied â phosibl o darfu ar fywyd y ddinas wrth wneud y mwyaf o ymarferoldeb a hyd oes eich marciau palmant. P'un a ydych chi'n uwchraddio lonydd presennol neu'n cychwyn ar brosiectau seilwaith newydd, Endurablend by Pavement Surface Coatings yw eich sicrwydd o ansawdd, dibynadwyedd, a gwasanaeth rhagorol ym maes marciau ffordd.

 

Mae croeso i chi ein ffonio 866-215-6120 or Llenwch y Ffurflen i gysylltu ag un o'n harbenigwyr arwynebau palmentydd.