Pwysigrwydd Lonydd Beic a Bysiau Diffiniedig mewn Amgylcheddau Trefol

lôn feiciau a bysiau

Mae canolfannau trefol modern yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu seilwaith trafnidiaeth cynaliadwy a diogel. Yn allweddol i'r rhwydweithiau hyn mae lonydd beiciau a bysiau sydd wedi'u cynllunio'n dda, sy'n cyfrannu'n sylweddol at wella diogelwch ac effeithlonrwydd cyffredinol o fewn terfynau dinasoedd. Mae’r blog hwn yn archwilio rôl hollbwysig lonydd beiciau a bysiau clir, gweladwy ac effeithiol wrth feithrin amgylchedd mwy diogel…

Darllenwch fwy

Y Prif Ddewis ar gyfer Triniaethau Arwyneb Asffalt a Choncrit yn 2024: Endurablend

Yn Pavement Surface Coatings, rydym yn falch o gynnig Endurablend, triniaeth sment chwyldroadol wedi'i addasu â pholymer sydd wedi'i gynllunio i drawsnewid eich arwynebau asffalt a choncrit. Mae Endurablend yn mynd y tu hwnt i ymarferoldeb yn unig, gan ddarparu gwydnwch eithriadol, amlochredd dylunio heb ei ail, a gwell diogelwch, i gyd wrth leihau eich baich cynnal a chadw. Chwyldroadu Amddiffyn Palmant Wrth i ni fynd i mewn i 2024, mae'r ymchwil am gadarn a gwydn…

Darllenwch fwy

Prosiect Sgwâr India

Gosodwyd arwyneb sment polymer endurablend yn ddiweddar yn Sgwâr India yn Jersey City, New Jersey. Mae'r murlun hwn yn gynrychiolaeth hyfryd o'r gymuned Indiaidd yn Jersey City, sy'n gartref i un o'r poblogaethau mwyaf o'r alltud Indiaidd yn hemisffer y gorllewin cyfan. Dewiswyd Endurablend oherwydd ei wydnwch profedig i…

Darllenwch fwy

Arafu Traffig gyda Endurablend

Gwelodd ffyrdd America fwy na 60,000 o anafiadau a 7,388 o farwolaethau ymhlith cerddwyr yn 2021, sy'n cynrychioli cynnydd o 13% o'i gymharu â 2022, yn ôl ffigurau gan y Weinyddiaeth Diogelwch Traffig Priffyrdd Cenedlaethol (NHTSA). Gostyngodd marwolaethau traffig ychydig yn 2022, ond mae'r NHTSA yn dal i ystyried marwolaethau presennol yn “argyfwng.” Mae llywodraethau lleol a gwladwriaethol yn ceisio brwydro yn erbyn…

Darllenwch fwy

Partneriaeth gyda'r American Concrete Palmant Association (ACPA)

Mae Pavement Surface Coatings, LLC yn cyhoeddi'n falch eu bod yn aelod o Gymdeithas Palmant Concrit America (ACPA). Wedi'i sefydlu fwy na chwe degawd yn ôl, ACPA yw llais y diwydiant concrit fel addysgwyr ac eiriolwyr concrit fel ateb palmant dewisol. Mae Pavement Surfacing Coatings bellach yn aelod o ACPA Efrog Newydd, Iowa a…

Darllenwch fwy

Enduramark “LineGuard” Cysyniad Chwyldroadol mewn Marciau Palmant Llinell Hir

Gwelodd yr Unol Daleithiau eira trwm y gaeaf hwn, gyda rhai ardaloedd yn derbyn dros 50 modfedd. Gallai'r Nor'easters sydd i ddod ddod â hyd yn oed mwy o eira. Gall traffig, glaw ac eira i gyd effeithio ar amodau ffyrdd. Mae erydr eira ac offer ffyrdd mawr eraill yn gwisgo marciau llinell traddodiadol yn raddol, gan leihau eu gwelededd i yrwyr. Marciau ffordd wedi treulio neu absennol…

Darllenwch fwy

Arloesedd Marcio Palmant Enduramark

atebion marcio palmant

Mae'r Unol Daleithiau yn nodi tua 42,000 o farwolaethau bob blwyddyn ar ffyrdd America. Mae dinasoedd ar draws yr Unol Daleithiau bellach yn cynnwys rhaglen Vision Zero gyda'r nod yn y pen draw o ddim marwolaethau traffig. Dechreuodd y rhaglen amlwladol hon yn Sweden ym 1997 gyda chenhadaeth i sicrhau bod y ffyrdd yn ddiogel ac yn hygyrch i bawb. Atebion marcio palmant a…

Darllenwch fwy

Marciau Ffordd Lôn Feic ar Frank Sinatra Blvd, Hoboken

Fel y mwyafrif o ddinasoedd bach, mae Hoboken yn cael ei herio i ddarparu cynllun diogel i geir, cerddwyr a beicwyr gydfodoli'n heddychlon. Mae'n cael ei hadnabod fel “The Mile Square City” gyda phoblogaeth o dros 62,500 o bobl. Mae pob un ohonynt wedi'u pacio i mewn i ofod o ychydig dros filltir sgwâr. Y cyfartaledd ar gyfer New Jersey - y genedl…

Darllenwch fwy

Cynnal Palmant Cŵl Cyn Tymor yr Haf gyda Endurablend

Mae gwres yr haf yn taro galetaf mewn ardaloedd trefol. Mae'r amgylchedd adeiledig - strydoedd, adeiladau, palmantau, ac yn y blaen - yn amsugno ac yn rhyddhau mwy o gynhesrwydd na thirweddau naturiol. Felly, mae'r tymheredd mewn dinas yn aml yn uwch na'r tymheredd yn yr ardaloedd cyfagos. Gelwir hyn yn effaith ynys gwres. Oherwydd effaith yr ynys wres, mae tymereddau yn ystod y dydd yn…

Darllenwch fwy

Popeth y mae angen i chi ei wybod am y Bartneriaeth Ffyrdd Cŵl

partneriaeth ffyrdd cŵl

Gwneud Camau i Leihau Effaith Ynys Gwres Trefol mewn Cymunedau sydd Ei Angen Mwyaf Ar Gorchuddion Arwyneb Palmant, rydym yn falch o noddwyr y Cool Roadways Partnership a sefydlwyd gan y Global Cool Cities Alliance. Credwn fod eu cenhadaeth i fynd i'r afael ag effeithiau tymereddau trefol cynyddol yn cyd-fynd yn uniongyrchol â'n cenhadaeth ni. Yn ogystal â…

Darllenwch fwy